Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 42: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn |z – (3 – 4i)|=2

Câu 42:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn |z – (3 – 4i)|=2

(Đề thi Đại học năm 2009, khối D)

Lời giải:

Đặt z = x + yi. Từ |z – (3 – 4i)| = 2 suy ra:

+ = 4

Các điểm biểu diễn z nằm trên đường tròn tâm I(3; -4) bán kính 2.