Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số:

Câu 4:

Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số:

Lời giải: