Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tìm các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số sau: a) y = (5x+3)/(-x+2)

Câu 4:

Tìm các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số sau:

a)

b)

Lời giải:

a) Tiệm cận đứng: x = 2; Tiệm cận ngang: y = -5

b) Ta có:

Vậy đồ thị có đường tiệm cận ngang y = 2/3

Ta có:

Từ đó đồ thị có hai tiệm cận đứng là x = 1 và x = -4/3