Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo trong các

Câu 4:

Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo trong các hình 4.2 và hình 4.3?

Lời giải:

a) Phần thực của z thuộc đoạn [-3; -2] trên trục Ox; phần ảo của z thuộc đoạn [1; 3] trên trục Oy.

b) Phần ảo của z nhỏ hơn hoặc bằng -0,5, 1 ≤ |z| ≤ 2.