Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 39: Một chất điểm chuyển động theo quy luật s = 6t^2 - t^3 . Tính thời điểm t (giây) tại

Câu 39:

Một chất điểm chuyển động theo quy luật s = . Tính thời điểm t (giây) tại đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải:

s = , t > 0

Vận tốc chuyển động là

v = s’ , tức là v = 12t –

Ta có: v’ = 12 – 6t

v’ = 0 ⇔ t = 2

Hàm số v đồng biến trên khoảng (0;2) và nghịch biến trên khoảng (2;+∞).

Vận tốc đạt giá trị lớn nhất khi t = 2. Khi đó max V = = v(2) = 12(m/s).