Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 35:Một hình phẳng được giới hạn bởi y = , y = 0, x = 0, x = 1. Ta chia đoạn [0; 1] thành n phần bằng nhau tạo thành một hình bậc thang (bởi n hình chữ nhật con như Hình bên).

Câu 35:

Một hình phẳng được giới hạn bởi y = , y = 0, x = 0, x = 1. Ta chia đoạn [0; 1] thành n phần bằng nhau tạo thành một hình bậc thang (bởi n hình chữ nhật con như Hình bên).

a) Tính diện tích của hình bậc thang (tổng diện tích của n hình chữ nhật con).

b) Tìm và so sánh với cách tính diện tích hình phẳng này bằng công thức tích phân.

Lời giải:

a)

Hướng dẫn: Theo hình 80 ta có:

b)