Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 35: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: a) y = x/(4+x^2) trên khoảng (−∞;+∞);

Câu 35:

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

a)trên khoảng (−∞;+∞);

b)trên khoảng

Lời giải:

a)trên khoảng (−∞;+∞);

Từ đó ta có min f(x) = −1/4; max f(x) = 1/4

b)trên khoảng

y′ = 0 ⇔ x = π

Hàm số không có giá trị nhỏ nhất. Giá trị lớn nhất của hàm số là: max y = y(π) = −1.