Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 35: Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để tính:

Câu 35:

Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để tính:

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

Lời giải:

a) 1 + 4i√3;

b) – 11 – 2i;

c) 7 − 6i√2;

d) 2 – 11i.