Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 34: Hãy so sánh x với 1, biết rằng: a) log3(x)=-0,3

Câu 34:

Hãy so sánh x với 1, biết rằng:

a) x = −0,3;

b) x = 1,7;

c) x = 1,3;

d) x = −1,1.

Lời giải:

a) x < 1

b) x < 1

c) x > 1

d) x > 1.