Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32: Tìm tập xác định của các hàm số sau: a) y=log8(x^2-3x-4)

Câu 32:

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Lời giải: