Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y =2^|x| trên đoạn [-1; 1].

Câu 31:

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = trên đoạn [-1; 1].

Lời giải:

Trên đoạn [-1; 1], ta có :

y = x

Do đó, trên đoạn [0;1] hàm số đồng biến, trên đoạn [-1;0] hàm số nghịch biến. Suy ra các giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất sẽ đạt được tại các đầu mút.

Ta có: y(−1) = = = 2, y(0) = = 1, y(1) = = 2

Vậy max y = y(1) = y(−1) = 2, min y = y(0) = 1.