Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31: Giải các phương trình sau trên tập số phức: a) x^3 – 8 = 0

Câu 31:

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

a) – 8 = 0;

b) + 8 = 0.

Lời giải:

a) – 8 = 0

⇔ (x − 2)( + 2x + 4) = 0

= 2; = −1 + i√3; = −1 - i√3

b) + 8 = 0

⇔ (x + 2)( − 2x + 4) = 0

= −2; = 1 + i√3; = 1 - i√3