Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Câu 3:

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Lời giải: