Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho a và b là các số dương. Đơn giản các biểu thức sau:

Câu 3:

Cho a và b là các số dương. Đơn giản các biểu thức sau:

a)

b)

c)

d)

Lời giải:

d)