Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị của mỗi cặp hàm số sau: a) y=2^x và y=8

Câu 28:

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị của mỗi cặp hàm số sau:

Lời giải:

a) (3; 8)

b) (−1; 1/3)

c) (2; 11/6)

d) (-2; 9).