Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27: Tìm môđun của các số phức sau: a) z1 = −8 + 0,5i, b) z2= √3 − √7i

Câu 27:

Tìm môđun của các số phức sau:

a) = −8 + 0,5i

b) = √3 − √7i

Lời giải: