Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27: Giải các phương trình sau trên tập số phức: + 3x + 4 = 0 a) + 2x

Câu 27:

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

a) + 3x + 4 = 0

b) + 2x + 7 = 0

c) + – 5 = 0

Lời giải: