Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25-30: Hãy chỉ ra kết quả sai trong việc khử giá trị tuyệt đối của tích phân sau đây: ∫|sinx|dx

Câu 25:

Hãy chỉ ra kết quả sai trong việc khử giá trị tuyệt đối của tích phân sau đây: Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12


Câu 26:

bằng:

A. 1/2            B. 2

C. -1            D. 0

Câu 27:

bằng:

A. 2            B. 2π

C. π            D. -π

Câu 28:

bằng:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Câu 29:

Đối với tích phân thực hiện đổi biến số t = tanx ta được:

Câu 30:


bằng:

A. 2(sin1 - cos1)            B. sin1 - cos1

C. 2(cos1 - sin1)            D. 2(sin1 + cos1)

Đáp án và hướng dẫn giải:Câu 25:

Đáp án: A.

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Câu 26:

Đáp án: A.

nên tích phân đã cho bằng:

Câu 27:

Đáp án: A

Câu 28:

Đáp án: B.

Hướng dẫn: Đặt v' = 1/, u = lnx

Câu 29:

Đáp án: C.

A sai vì không đổi cận tích phân;

B sai vì viết sai cận tích phân;

D sai vì tích phân này dương.

Câu 30:

Đáp án: A.

Đổi biến số t = √x;

B sai vì thiếu hệ số 2;

C sai vì kết quả này âm;

D sai vì viết dấu cộng (+).