Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Giải các phương trình sau trên tập số phức: a) 3x^2 - 4x + 2 = 0

Câu 24:

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

a) – 4x + 2 = 0

b) – x + 9 = 0

Lời giải: