Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Tính: a) (5+2i)/(7-i)

Câu 23:

Tính:

Lời giải:

= −1 − 3i + (25 − 10i − 1) = 23 − 13i