Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Tìm các số phức 2z + z− và 25i/z biết rằng z = 3 – 4i \

Câu 23:

Tìm các số phức 2z + z− và biết rằng z = 3 – 4i

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012)

Lời giải:

2z + z− = 2(3 − 4i) + 3 + 4i = 6 − 8i + 3 + 4i = 9 − 4i