Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: a, Chứng minh rằng a, In = $\int\limits^{π/2}_0 {sin^n x} \, dx$, n ∈ N*

Câu 23:

a) Chứng minh rằng:

b) Tính .

Lời giải:

a) Xét với n > 2, ta có:

Dùng tích phân từng phần với u = x và dv = sinx.dx, ta có: