Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Giải phương trình sau trên tập số phức: a) (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i

Câu 22:

Giải phương trình sau trên tập số phức:

(1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011)

Lời giải:

(1 − i)z + (2 − i) = 4 − 5i

⇔ (1 − i)z = 4 − 5i – 2 + i

⇔(1 − i)z = 2 − 4i