Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Giả sử hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Chứng minh rằng:

Câu 22:

Giả sử hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Chứng minh rằng:

Lời giải:

Đổi biến số: x = π/2 − t,

ta được:

Hay