Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Giải các phương trình sau trên tập số phức: (3 + 4i)x = (1 + 2i)(4 + i)

Câu 20:

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

a) (3 + 4i)x = (1 + 2i)(4 + i)

b) 2ix + 3 = 5x + 4i

c) 3x(2 – i) + 1 = 2ix(1 + i) + 3i

Lời giải:

a) (3 + 4i)x = (1 + 2i)(4 + i)

b) 2ix + 3 = 5x + 4i

c) 3x(2 – i) + 1 =2ix(1 + i) + 3i