Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tính a) 27^(2/3)-(-2)^(-2)+(3 3/8)^(-1/3)

Câu 2:

Tính

a)

b)

Lời giải:

a)=

b)=