Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Chứng minh rằng các hàm số F(x) và G(x) sau đều là một nguyên hàm của cùng một hàm số:

Câu 2:

Chứng minh rằng các hàm số F(x) và G(x) sau đều là một nguyên hàm của cùng một hàm số:

Lời giải:

a)

nên F(x) và G(x) đều là một nguyên hàm của

b)

nên F(x) và G(x) đều là một nguyên hàm của