Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho hai số phức α=a+bi, β=c+di. Hãy tìm điều kiện của a, b, c, d để các điểm biểu diễn α và β trên mặt phẳng tọa độ:

Câu 2:

Cho hai số phức α = a + bi, β = c + di. Hãy tìm điều kiện của a, b, c, d để các điểm biểu diễn α và β trên mặt phẳng tọa độ:

a) Đối xứng với nhau qua trục Ox ;

b) Đối xứng với nhau qua trục Oy;

c) Đối xứng với nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và góc phần tư thứ ba;

d) Đối xứng với nhau qua gốc tọa độ.

Lời giải:

a) a = c, b = - d

b) a = -c, b = d

c) a = d, b = c

d) a = -c, b = - d