Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Tìm cực trị của các hàm số sau: a) y = x - 6√x^2

Câu 19:

Tìm cực trị của các hàm số sau:

Lời giải:

a) TXĐ: R

y′ = 0 ⇔ x = 64

Bảng biến thiên:

Vậy ta có = y(0) = 0 và = y(64) = -32.

b) Hàm số xác định trên khoảng (−∞;+∞).

Bảng biến thiên:

Vậy = y(−2) =

c) Hàm số xác định trên khoảng (−√10;√10).

Vì y’ > 0 với mọi (−√10;√10) nên hàm số đồng biến trên khoảng đó và do đó không có cực trị.

d) TXĐ: D = (−∞; −√6) ∪ (√6; +∞)

Bảng biến thiên:

Từ đó ta thấy hàm số đạt cực đại tại x = -3, đạt cực tiểu tại x = -3 và = y(3) = 9√3; = y(−3) = −9√3