Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Thực hiện các phép tính sau: a) ((2+i) + (1+i)(4-3i))/(3+2i)

Câu 19:

Thực hiện các phép tính sau:

Lời giải: