Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Áp dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính các tích phân sau:

Câu 18:

Áp dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính các tích phân sau:

Lời giải:

Hướng dẫn:

Tính tích phân từng phần:

Hướng dẫn: Đặt u = x, dv = cosx.xdx