Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: a) ∫(5x^2 - x + e^0,5x) dx

Câu 18:

Lời giải:

a) Đáp số:

b) Đáp số:

c) Đáp số:

d) Đổi biến

Đáp án:

e) = -8

g)

h) Ta có:

1 + sin2x + cos2x

= 1 + 2sinxcosx + x – 1

= 2cosx(sinx + cosx)

Từ đó, ta có đáp số là 1.

i) Áp dụng phương pháp tính tích phân từng phần hai lần, cả hai lần đều đặt dx = dv ⇔ v =

Đáp số: