Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18-26: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu 18:

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu 19:

Tính giá trị bằng số của biểu thức a (a > 0; a ≠ 1)

A. 2            B. -2

C. 1/2            D. -1/2

Câu 20:

Tính giá trị bằng số của biểu thức ln(1/e)

A. 1            B. -1

C. 1/e            D. -1/e

Câu 21:

Tính giá trị bằng số của biểu thức

A. 2            B. 4

C. 1/3            D. 1/2

Câu 22:

Tính giá trị bằng số của biểu thức

A. 81            B. 9

C. 1/3            D. 1/27

Câu 23:

Tìm số dương trong các số sau đây

Câu 24:

Tìm số âm trong các số sau đây

A. 3            B. ln√e

C. lg2,5            D. 0,3

Câu 25:

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Câu 26:

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Đáp án và hướng dẫn giải:
Câu 18: D

Câu 19: C

Câu 20: B

Câu 21: B

Câu 22: A

Câu 23: B

Câu 24: D

Câu 25: D

Câu 26: D