Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: a) Cho a = log3(15), b = log3(10). Hãy tính log√3(50) theo a và b

Câu 17:

a) Cho a = 15, b = 10. Hãy tính 50 theo a và b.

b) Cho a = 3, b = 5, c = 2. Hãy tính 63 theo a, b, c.

Lời giải:

a) Ta có:

a = 15 = (3.5) = 3 + 5 = 1 + 5

Suy ra

5 = a – 1

b = 10 = (2.5) = 2 + 5

Suy ra

2 = b − 5 = b − (a − 1) = b – a + 1

Do đó:

50 = (2.52) = 2 + 5 = 2 (b – a + 1) + 4(a − 1) = 2a + 2b − 2

b) Ta có:

63 = (32.7) = 3 + 7

Từ đề bài suy ra:

π.5 = 2.3. = cab

Vậy