Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Tìm x, biết: a) log5(x)=2log5(a)-3log5(b)

Câu 16:

Tìm x, biết:

Lời giải: