Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: a) (0,5)^1/x ≥0,0625

Câu 16:

a)

b)

Lời giải:

a) Bất phương trình đã cho tương đương với

b) Bất phương trình đã cho tương đương với

Ở đây, chúng ta đã áp dụng tính đồng biến và nghịch biến của các hàm số logarit và hàm số mũ với cơ số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 1.