Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Tính 1/2.log7(36)-log7(14)-3log7(∛21)

Câu 15:

Tính:

a)

b)

c)

Lời giải: