Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Giải các bất phương trình sau: a) (1/2)^log1/3 (x^2-3x+1)

Câu 15:

Giải các bất phương trình sau:

Lời giải:


a) Điều kiện

Vì 0 < 0,5 < 1 và 1 = nên ta có:

( − 3x + 1) > 0

− 3x + 1 > 1 ⇔ 0 < x < 3

Kết hợp với điều kiện, ta được nghiệm của bất phương trình đã cho là

b) Ta có bất phương trình đã cho tương đương với

+ 3. + x.. − 2x − 6 < 0

⇔ (3 + x − − 2(x − + 3) < 0

⇔(− + x + 3)( − 2) < 0

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 3/2 hoặc