Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: a) Cho hai số phức = 1 + 2i = 2 – 3i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức

Câu 15:

a) Cho hai số phức = 1 + 2i ; = 2 – 3i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức .

b) Cho hai số phức = 2 + 5i ; = 3 – 4i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức .

Lời giải:

a) Phần thực là – 3, phần ảo của nó là 8.

b) Phần thực và phần ảo của . tương ứng là 26 và 7.