Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Phân tích thành nhân tử trên tập số phức: a) u^2 +v^2

Câu 13:

Phân tích thành nhân tử trên tập số phức:

a) +

b)

Lời giải:

a) + = = (u − iv)(u + iv)

b) = ()( + )

= (u − v)(u + v)(u − iv)(u + iv)