Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Hãy biểu diễn: log30 8 qua a = log 30 3 và b = log20 5

Câu 12:

Hãy biểu diễn:

a) 8 qua a = 3 và b = 5;

b) 20 qua a = log2 và b = log3.

Lời giải:

a) Ta có

8 =

= 2

= 3.(30/15)

= 3(30 − (3.5))

= 3(1 − 3 − 5) = 3(1 – a – b)

b) Chuyển sang cơ số 10.

Sau khi biến đổi, ta được