Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Cho a, b, x là những số dương. Đơn giản các biểu thức sau:

Câu 11:

Cho a, b, x là những số dương. Đơn giản các biểu thức sau:

a)

b)

Lời giải:

Do a, b, x là những số dương nên ta có:

a) A = 3√b

b) Ta có: