Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Tính các lũy thừa sau: a) (3-4i)^2

Câu 10:

Tính các lũy thừa sau:

a) ;

b) ;

c) [(4 + 5i) – (4 +3i)];

d) .

Lời giải:

a) = − 2.3.4i + = −7 − 24i

b) = + 3..3i + 3.2. + = −46 + 9i

c) [(4 + 5i) − (4 + 3i)] = = 32i

d) = −1 − 2i√6