Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10-15: Cho F'(x) = f(x), C là hằng số dương tùy ý. Khi đó ∫f(x)dx: A. F(x) + C

Câu 10:

Cho F'(x) = f(x), C là hằng số dương tùy ý.

Khi đó bằng:

A. F(x) + C            B. F(x) - C

C. F(x) + lnC            D. F(x + C)

Câu 11:

Hãy chỉ ra kết quả sai khi tính bằng:

Câu 12:

bằng:

Câu 13:

bằng:

A. (x + 1)cosx + sinx + C            

B. -(x + 1)cosx + sinx + C

C. -(x + 1)sinx + cosx + C            

D. (x + 1)cosx - sinx + C

Câu 14:

bằng:

Câu 15:

bằng:

Đáp án và hướng dẫn giải:Câu 10:

Đáp án: C. Vì lnC mới là số thực tùy ý, D sai vì không cộng hằng số C vào biến.

Câu 11:

Đáp án: D.

Vì A, B, C nhờ biến đổi lượng giác nên tương đương, do đó D sai.

Câu 12:

Đáp án: D.

Hướng dẫn:

Đặt u = x, v' = e^2x

Câu 13:

Đáp án: B.

Hướng dẫn:

Đặt u = (x + 1), v' = sinx.

Câu 14:

Đáp án: C.

Hướng dẫn:

u = ln(x + 1), v' = x.

Câu 15:

Đáp án: C.

A sai vì thiếu hệ số 2/15;

B sai vì dấu trừ (-) giữa hai biểu thức;

D. sai vì không đúng hệ số 2/15.