Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10-14: Tìm x, sao cho x^(-4) = 16 A. 2

Câu 10:

Tìm x, sao cho = 16

A. 2;            B. -2;

C. 0,5;         D. 4.

Câu 11:

Tìm số lớn nhất trong các số: 0,; 0,; 0,; 0,.

A. 0,;            B. 0,;

C. 0,;            D. 0,.

Câu 12:

Tìm giá trị nhỏ nhất trong các số:

Câu 13:

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu 14:

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Đáp án và hướng dẫn giải:

Câu 10:

Đáp án: C.

Câu 11:

Đáp án: B.

Câu 12:

Đáp án: C.

Câu 13:

Đáp án: D.

Câu 14:

Đáp án: B.