Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tính: a) (10^(2+√7))/(2^(2+√7).5^(1+√7))

Câu 1:

Tính

a)

b)

Lời giải:

a)= 5

b) =