Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tìm các số thực x, y thỏa mãn: a) 2x+1+(1–2y)i=2–x+(3y–2)i

Câu 1:

Tìm các số thực x, y thỏa mãn:

a) 2x + 1 + (1 – 2y)i = 2 – x + (3y – 2)i

b) 4x + 3 + (3y – 2)i = y +1 + (x – 3)i

c) x + 2y + (2x – y)i = 2x + y + (x + 2y)i

Lời giải: