Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Kiểm tra xem nguyên hàm nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại trong mỗi cặp hàm số sau:

Câu 1:

Kiểm tra xem nguyên hàm nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại trong mỗi cặp hàm số sau:

Lời giải:

a) Hàm số

là một nguyên hàm của

b) Hàm số g(x) = là một nguyên hàm của hàm số f(x) = .cosx

c) Hàm số

là một nguyên hàm của hàm số