Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Câu 45:

Số nào sau đây là số thực?

Câu 46:

Số nào sau đây là số thuần ảo?

Câu 47:

Cho z là một số phức tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Câu 48:

Cho , ∈ C là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. + ∈ R            B. . ∈ R

C. - ∈ R            D. + ∈ R

Câu 49:

Cho k, n ∈ N, biết ∈ R. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. n = 4k + 1            B. n = 4k + 2

C. n = 4k + 2            D. n = 4k

Đáp án


Bài4.454.464.474.484.49Đáp ánBDCCD