Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Câu 33:

Giả sử , ∈ C là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. ∈ R ⇒ ∈ R            B. thuần ảo ⇒ thuần ảo

C. = −                        D. ∈ C \ R ⇒ ∈ C \ R

Câu 34:

Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Số phức z = a + bi là nghiệm của phương trình - 2ax + ( + ) = 0

B. Mọi số phức đều là nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực

C. Mọi phương trình bậc hai với hệ số thực đều có hai nghiệm trong tập số phức C (hai nghiệm không nhất thiết phân biệt)

D. Mọi phương trình bậc hai với hệ số thực có ít nhất một nghiệm thực

Đáp án và hướng dẫn giải


Câu 33:

Đáp án: C.

Gợi ý: Xem lại công thức của phương trình bậc hai.

Câu 34:

Đáp án: D.